DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Prostorni plan

Prostorni plan

26 sij 2022

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU PALJON 1 - sjever
IZVJEŠĆE O II PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

29 stu 2021

Izvješće o javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja UPU Paljon - 1

29 stu 2021

Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 - sjever

Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 01. prosinca 2021. do 8. prosinca 2021. 

Za vrijeme trajanja druge ponovne javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 - sjever, u prostorijama Općine Mošćenička Draga, Trg slobode 7, Mošćenička Draga, ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 08:00 do 13:00 i utorkom od 12:00 do 16:00. 
10 stu 2020

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga

U Općini Mošćenička Draga pripremljen je nacrt Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je općinski načelnik Općine Mošćenička Draga dana 05. svibnja 2020. donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 7/2020), temeljem koje je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za navedeni Plan.

Nakon provedenog postupka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenjaOpćine Mošćenička Draga.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je dana 29. listopada 2020. Mišljenje KLASA: 351-01/20-04/97, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-2 da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene idopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga („Službene novineOpćine Mošćenička Draga“ broj 7/2020).

Javno izlaganje - Prijedlog II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan

Obavještavamo javnost da zbog situacije uzrokovane COVID-19 virusom, a sukladno mjerama Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Javnom izlaganju radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan (utorak, 3. 11. 2020., u 17 sati, Zgrada javne namjene) može prisustvovati najviše 30 osoba, uključujući izlagače i predstavnike Općine M. Draga.

Ukoliko Javnom izlaganju pristupi više od 26 osoba, izlaganje će se za zainteresiranu javnost koja nije mogla prisustvovati terminu u 17 sati, ponoviti odmah iza planiranog termina. 
10 lip 2020
Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijelo je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. prosinca 2019. godine Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 – Sjever.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 SV. Ivan

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijeloje na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. rujna 2019. godine Odluku o izradiII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravniodjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela zaprostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županijeo potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolišpredmetnog Plana. Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebnoprovesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je općinskinačelnik Općine Mošćenička Draga dana 29. siječnja 2020. donio Odluku ozapočinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan („Službenenovine Općine Mošćenička Draga“ broj 2/2020), temeljem koje je provedenpostupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za navedeni Plan.

Nakonprovedenog postupka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražioje, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša mišljenje Upravnogodjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišaPrimorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateškeprocjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjaUPU 3 Sveti Ivan.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je dana 15. svibnja 2020.Mišljenje KLASA: 351-01/20-04/49, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3 da je postupakocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan proveden u skladu sa Zakonom ozaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana iprograma na okoliš. Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje danije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene idopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan („Službene novine OpćineMošćenička Draga“ broj 9/2020).

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga

Izrađen je prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga. Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. 

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenog za navedeni Plan provest će se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 03/17) općinski načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se