DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Upravljanje pomorskim dobrom - koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Upravljanje pomorskim dobrom - koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

16 pro 2021

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022. GODINU

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu je objavljen u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“ broj 18/2021 od 14. prosinca 2021., nakon što je na isti Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala potvrdu KLASA: 342-01/21-01/197, URBROJ: 2170/1-07-02/6-21-2 od 10. prosinca 2021. o usklađenosti sa Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu. 

Godišnji  plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.


14 pro 2020

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE M.DRAGA ZA 2021. GODINU I POTVRDA PGŽ

Godišnji  plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2021. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Mošćenička Draga. Plan je objavljen u SNOMD broj 17/2020. od dana 14. prosinca 2020.

UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM - KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

Upravljanje pomorskim dobrom

 

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva potrebna za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Mošćenička Draga te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2020. godini.

 

Na upravljanje pomorskim dobrom primjenjuju se sljedeći propisi:

 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09),

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14)

 

Koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru

 

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može izdati koncesijsko odobrenje, propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

 

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mošćenička Draga daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja.

 

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se Vijeću za dodjelu koncesijskog odobrenja putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, na adresi Trg Slobode 7.

 

Podnositelj zahtjeva može biti svaka fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se traži odobrenje.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu priložiti:

 

-         dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),

-         dokaz o vlasništvu sredstava sa kojima se obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,

-         dokaz o sposobnosti broda/brodice za plovidbu (samo u slučajevima kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodom/brodicom).

 

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1A - tablica 1, 1B- tablica 2 i 1C – tablica 3). Za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na području unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Tablica 1) nadležno je Vijeće na čijem su području sredstva za obavljanje djelatnosti upisana. Za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (Tablica 2. i 3.) nadležno je Vijeće na čijem području se nalazi pomorsko dobro na kojem se djelatnosti obavlja.

 

 Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se