DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

Usluga unutarnjeg uređenja i cjelovitog muzeološkog postava IC KSS u sklopu projekta „Povežimo se baštinom“ - KK.06.1.1.11

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016), Naručitelj Općina Mošćenička Draga, dana 27. rujna 2022. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima i projektnom dokumentacijom, za predmet nabave evidencijski broj: MV-10/22:
Usluge usluge unutarnjeg uređenja i cjelovitog muzeološkog postava interpretacijskog centra Kuća stabla svijeta u Trebišću u sklopu projekta „Povežimo se baštinom“ - KK.06.1.1.11 – OP “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, financiranog sredstvima EFRR putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 4. listopada 2022. godine.

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu

NACRT PRIJEDLOGA III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

2. rujna 2022.

Nacrt III. Izmjene i dopune ProračunaOpćine Mošćenička Draga za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 13. rujna 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr.Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/22-01/19

URBROJ: 2170-28-01-22-1

Mošćenička Draga, 2. rujna 2022.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

        Rikardo Staraj

2 kol 2022

Prethodno savjetovanje - Radovi na uređenju interpretacijskog centra Rodna kuća Eugena Kumičića i Muzejske zbirke Mošćenice u sklopu projekta „Povežimo se baštinom“ - KK.06.1.1.11 - IZVJEŠTAJ

Naručitelj Općina Mošćenička Draga objavio je 25. srpnja 2022. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama i projektnom dokumentacijom, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od 7 (sedam) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 1. kolovoza 2022. godine.
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nije bilo primjedbi, prijedloga i upita od strane gospodarskih subjekata.
25 srp 2022

Prethodno savjetovanje - Radovi na uređenju interpretacijskog centra Rodna kuća Eugena Kumičića i Muzejske zbirke Mošćenice u sklopu projekta „Povežimo se baštinom“ - KK.06.1.1.11

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016), Naručitelj Općina Mošćenička Draga, dana 25. srpnja 2022. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima i projektnim zadatkom, za predmet nabave evidencijski broj: MV-01/22
16 srp 2022

Prethodno savjetovanje: MV-4/22 Usluge izvedbene razrade interpretacijskih sadržaja i izvedbe interpretacijskih elemenata Rodne kuće Eugena Kumičića i Muzejske zbirke Mošćenica - IZVJEŠTAJ

Naručitelj Općina Mošćenička Draga objavio je 9. srpnja 2022. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama i projektnom dokumentacijom, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od 6 (šest) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 15. srpnja 2022. godine.
9 srp 2022

Prethodno savjetovanje: MV-4/22 Usluge izvedbene razrade interpretacijskih sadržaja i izvedbe interpretacijskih elemenata Rodne kuće Eugena Kumičića i Muzejske zbirke Mošćenica

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016), Naručitelj Općina Mošćenička Draga, dana 9. srpnja 2022. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima i projektnim zadatkom, za predmet nabave evidencijski broj: MV-04/22
20 lip 2022

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA
POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI MOŠĆENIČKA DRAGA

Općina Mošćenička Draga otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Mošćenička Draga.
Javno savjetovanje otvoreno je od 20. lipnja do 07. srpnja 2022.
Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr ili putem pošte na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, Mošćenička Draga – „Javno savjetovanje - Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Mošćenička Draga“.

Nacrt - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.

NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

13. lipnja 2022.

Nacrt II. Izmjene i dopune ProračunaOpćine Mošćenička Draga za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga,Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt II. Izmjene i dopune Proračuna OpćineMošćenička Draga za 2022. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim seuređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumentana sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sazainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladnoZakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksusavjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugihpropisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09) s mogućnošću sudionikada elektronskom poštom: e-mail:info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe iprijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vasna sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. lipnja 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostavitisvoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrascakoji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr.Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeniNacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/22-01/18

URBROJ: 2170-28-01-22-2

M. Draga, 13. lipnja 202.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

        Rikardo Staraj

 

3 lip 2022

PRETHODNO SAVJETOVANJE: Javna nabava za uređenje i opremanje sportskog parka u Brseču, tematskog dječjeg igrališta u Mošćenicama i šumskog igrališta u Trebišćima - IZVJEŠTAJ

Naručitelj Općina Mošćenička Draga objavio je 27. svibnja 2022. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama i projektnom dokumentacijom,
27 svi 2022
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016), Naručitelj Općina Mošćenička Draga, dana 27. svibnja 2022. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima i projektnim zadatkom, za predmet nabave evidencijski broj: MV-03/22.


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se