DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

22 vel 2023

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

            Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 22. veljače 2023. do 21. ožujka 2023. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/23-01/4
URBROJ: 2170-28-03-23-1
M. Draga, 22. veljače 2023.
21 vel 2023

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Mošćenička Draga

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj utvrdio je Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Mošćenička Draga.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
           
Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno od 21. veljače 2023. do 16. ožujka 2023. u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: sanja.filcic@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.


KLASA: 008-01/23-01/3
URBROJ: 2170-28-03-23-1
M. Draga, 21. veljače 2023.

Plan savjetovanja s javnošću Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu

23 pro 2022

Usluge izvedbene razrade interpretacijskih sadržaja i izvedbe interpretacijskih elemenata za kulturne cjeline Brseč i Mošćenice u sklopu projekta „Povežimo se baštinom“ - KK.06.1.1.11-IZVJEŠTAJ

Naručitelj Općina Mošćenička Draga objavio je 16. prosinca 2022. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama i projektnom dokumentacijom, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od 7 (sedam) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 22. prosinca 2022. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nije bilo primjedbi, prijedloga i upita od strane gospodarskih subjekata.
16 pro 2022

Usluge izvedbene razrade interpretacijskih sadržaja i izvedbe interpretacijskih elemenata za kulturne cjeline Brseč i Mošćenice u sklopu projekta „Povežimo se baštinom“ - KK.06.1.1.11-PRETHODNO SAVJETOVANJE

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016), Naručitelj Općina Mošćenička Draga, dana 16. prosinca 2022. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima i projektnom dokumentacijom, za predmet nabave evidencijski broj: MV-11/22.

Usluge izvedbene razrade interpretacijskih sadržaja i izvedbe interpretacijskih elemenata za kulturne cjeline Brseč i Mošćenice u sklopu projekta „Povežimo se baštinom“ - KK.06.1.1.11 – OP “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, financiranog sredstvima EFRR putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 22. prosinca 2022. godine.
NACRT PRIJEDLOGA IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2022.– POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
12. prosinca 2022.
Nacrt IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu
Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2022. godinu.
Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. prosinca 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

KLASA: 008-01/22-01/26
URBROJ: 2170-28-01-22-1
Mošćenička Draga, 12. prosinca 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj
24 stu 2022

JAVNO SAVJETOVANJE – Nacrt prijedloga
Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Općina Mošćenička Draga otvara savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.

Javno savjetovanje otvoreno je od 24. studenog do 19. prosinca 2022. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na e-mail adresu sanja.filcic@moscenicka-draga.hr ili putem pošte na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, Mošćenička Draga – „Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti“.

Priloženi dokumenti:
Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
Obrazac

KLASA: 008-01/22-01/24
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 24. studeni 2022.

24 stu 2022

JAVNO SAVJETOVANJE – Nacrt prijedloga
Statutarne Odluke o dopuni Statuta Općine Mošćenička Draga

Općina Mošćenička Draga otvara savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Statutarne Odluke o dopuni Statuta Općine Mošćenička Draga.

Javno savjetovanje otvoreno je od 24. studenog do 19. prosinca 2022. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na e-mail adresu sanja.filcic@moscenicka-draga.hr ili putem pošte na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, Mošćenička Draga – „Javno savjetovanje – Prijedlog Statutarne Odluke o dopuni Statuta Općine Mošćenička Draga“.

Priloženi dokumenti:
Prijedlog Statutarne Odluke o dopuni Statuta Općine Mošćenička Draga 
Obrazac

KLASA: 008-01/22-01/25
URBROJ: 2170-28-03-22-1
M. Draga, 24. studeni 2022.

17 stu 2022

PRETHODNO SAVJETOVANJE: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Mošćeničkoj Dragi, Ev. broj MV-09/22

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016), Naručitelj Općina Mošćenička Draga, dana 17. studenog 2022. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnicima, za predmet nabave evidencijski broj: MV-09/22: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Mošćeničkoj Dragi.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 23. studenog 2022. godine.
17 stu 2022

JAVNO SAVJETOVANJE – Nacrt prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu

Općina Mošćenička Draga otvara savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu. 

Javno savjetovanje otvoreno je od 17. do 29. studenog 2022. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na e-mail adresu sanja.filcic@moscenicka-draga.hr ili putem pošte na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, Mošćenička Draga – „Javno savjetovanje – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu“.

Priloženi dokumenti:

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu

Grafički pregled mikrolokacija
Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se