PREUZIMANJE BROŠURE

Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Odluke > Ostale odluke > ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga

Ostale odluke

ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 54/09) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 - Ispravak), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 17. studenog 2011. godine, donosi

 

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije

obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga

 

I.

            Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojemu se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga, na dimnjačarskom području, koje obuhvaćanaselja: Sveti Anton, Brseč, Kraj, Golovik, Grabrova, Sveta Jelena, Kalac, Martina, Mošćenice, Mošćenička Draga, Obrš, Sučići, Zagore, Mala Učka.

 

II.

            Na temelju kriterija za odabir koji su sastavni dio dokumentacije za Natječaj – koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova KLASA: 363-01/11-01/20, URBROJ: 2156/03-11-6 od 27. rujna 2011. godine, koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se ponuditelju Mensuru i HajderuBajrektareviću, vlasnicima obrta KDS „Dimnjačar – Primorje“ kemijsko dimnjačarki servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, Klenovica, Zidinice 19, kao najpovoljnijem ponuditelju.

 

III.

            Koncesija se daje na rok od 1 godine.

 

IV.

            Naknada za koncesiju iznosi 2.000,00 kuna godišnje.

            Naknada se plaća unaprijed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o koncesiji, u korist Proračuna Općine Mošćenička Draga.

 

V.

            Cijene za pružanje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke.

 

VI.

            Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke, utvrditi će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

 

VII.

            Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji i to u roku od 10 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Općina Mošćenička Draga je temeljem Odluke Općinskog načelnika od 09. rujna 2011. o usvajanju Studije opravdanosti dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, Odluke Općinskog načelnika od 09. rujna 2011. o početku ponovnog postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga i imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije, provela postupak davanja koncesije prema članku 16. stavak 2. Zakona o koncesijama, s početnim iznosom naknade za koncesiju od 1.000,00 kuna.

Prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“ od 30. rujna 2011. pristigla je ponuda jednog ponuditelja i to Mensura i HajderaBajrektarevića, vlasnika obrta KDS „Dimnjačar – Primorje“ kemijsko dimnjačarski servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, Klenovica, Zidinice 19.

Prema uvjetima iz Javnog natječaja, odabir najpovoljnije ponude izvršit će se temeljem najviše ponuđene naknade za koncesiju.

Ponuditelj Mensur i HajderBajrektarević, vlasnici obrta KDS „Dimnjačar – Primorje“ kemijsko dimnjačarski servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, dostavili su urednu i prihvatljivu ponudu sa ukupnim iznosom naknade za koncesiju od 2.000,00 kuna, te je sukladno navedenom utvrđeno da ispunjavaju sve kriterije za obavljanje dimnjačarskih poslova u dimnjačarskom području Općine Mošćenička Draga.

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10000 ZAGREB, Kneza Mutimira 5/I. Žalba se dostavlja Općini Mošćenička Draga, 51417 MOŠĆENIČKA DRAGA, Trg Slobode 7, u pisanom obliku preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom predajom u Općini Mošćenička Draga, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke. Jedan primjerak žalbe žalitelj je dužan istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni način neposredno Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

 

KLASA: 363-01/11-01/20

URBROJ: 2156/03-11-12

M. Draga, 17. studeni 2011.

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.

28. studeni, 2011.    
Ispiši stranicu |  Povratak


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se