DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Mošćenička Draga > Općinski načelnik > Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika

Općinski načelnik

Rikardo Staraj

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.Općinski načelnik i zamjenik načelnika Općine Mošćenička Draga dužnost obnašaju volonterski.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

 • utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna,

 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Mošćenička Draga u skladu sa zakonom i Statutom,

 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Mošćenička Draga čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godiniu kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najvišedo 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

 • upravlja prihodima i rashodima Općine,

 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,

 • imenuje i razrješava pročelnikaJedinstvenog upravnog odjela,

 • utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,

 • predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini,

 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom,

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.


Zamjenik načelnika

Luciana Sterle Peruch


Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Zamjenik općinskog načelnika bira se, kao i općinski načelnik, na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Općinskog načelnika, u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, koji je u njihovu obavljanju dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, općinski načelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje. Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se