Kontaktirajte nas

Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Ocuvana izvorna priroda i rijedak specifican šarm mirnog
primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobija na cijeni, prvenstveno arhitektura ciji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botanickog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Novosti

Novosti

POZIV NA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u četvrtak, 28. rujna 2017. s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
14 ruj 2017

NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. GODINU – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

22. rujna 2017.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


14. rujna 2017.

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. rujna 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

14 ruj 2017

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

22. rujna 2017.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


14. rujna 2017.

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Odluke o stipendiranju učenika i studenata.

Budući je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 20. rujna 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

5 ruj 2017

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Dana 04. rujna 2017. u Novom listu je objavljen tekst natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga.
Tekst objavljenog natječaja se nalazi u prilogu.
23 kol 2017

POZIV NA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13)

S A Z I V A M

3. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u utorak, 29. kolovoza 2017. s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
7 kol 2017

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

17. kolovoza 2017.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


07. kolovoza 2017.

Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga. Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom:e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 14. kolovoza 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

7 kol 2017

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE - POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

17. kolovoza 2017.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


07. kolovoza 2017.

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa prije upućivanja prijedloga ovog dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09) s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 14. kolovoza 2017. godine u kojem roku svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrasca koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr. Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeni Nacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

4 kol 2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA - PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME, VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA UPRAVNE, PRAVNE, KADROVSKE I POSLOVE UPRAVLJANJA IMOVINOM

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za upravne, pravne, kadrovske i poslove upravljanja imovinom, utvrđuje

L I S T U  KA N D I D A T A

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik/ca za upravne, pravne, kadrovske i poslove upravljanja imovinom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1.      M.B.,1985.,  Rijeka

2.      E.J.B.1979., Lovran

3.      M.K.,1991., Rijeka

4.      D.M.,1956., Rijeka

5.      G.P., 1982., Rijeka

6.      A.P., 1979.,  Rijeka

7.      M.P.,1990.,  Rijeka

8.      D.V.,1971., Rijeka

9.      D.V.,1975., Rijeka

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključenaje s rednim brojem 9.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za upravne, pravne, kadrovske i poslove upravljanja imovinom, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Mošćenička Draga, imenovanim kandidatima upućuje

                                                                   P O Z I V

                                 na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga (1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca) koji je objavljen dana 24. srpnja 2017. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Mošćenička Draga, da pristupe u petak– 11. kolovoza 2017. u 9,00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja pisanog testiranja je dvorana na prvom katu u Građevini javne namjene na adresi Barba Rike 5A, Mošćenička Draga. Pisano testiranje traje 75 minuta, a istoga dana (nakon objave rezultata testa) s početkom u 13,00 sati bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu. Intervju će se održati u prostorijama Općine Mošćenička Draga, na adresi Trg slobode 7, Mošćenička Draga.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web-stranici Općine Mošćenička Draga (www.moscenicka-draga.hr) dana 24. srpnja 2017.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za upravne, pravne, kadrovske i poslove upravljanja imovinom.


PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                               Nensi Dretvić


24 srp 2017

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA UPRAVNE, PRAVNE, KADROVSKE I POSLOVE UPRAVLJANJA IMOVINOM

30 lip 2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA- PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME, ADMINISTRATIVNI REFERET

        Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A 

            prijavljenih za radno mjesto administrativni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1.     K.I., 1989., Rijeka

2.     R.K.I., 1986., Lovran 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 2.

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Općine Mošćenička Draga, imenovanim kandidatima upućuje

                                                                   P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci, koji je objavljen dana 12. lipnja 2017. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Općine Mošćenička Draga, da pristupe u petak- 07. srpnja 2017. godine 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Općina Mošćenička Draga, na adresi Trg Slobode 7, I. kat,  Mošćenička Draga. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Općine Mošćenička Draga (www.moscenicka-draga.hr) dana 12. lipnja 2017. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                        Goran Pekić, dipl.iur., v.rOvo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice. Više o kolačićima Slažem se