DobrodošliWillkommenWelcomeBenvenuti
Kontaktirajte nas
Općina Mošćenička Draga

Trg Slobode 7
51 417 Mošćenička Draga

Tel. 051 737 621
Fax. 051 737 210

OIB:29826029812


Uredovno vrijeme 
za prijem i rad sa strankama:

- ponedjeljak 8,30 do 11,00 sati
- utorak od 12,00 do 16,00 sati
- srijeda od 8,30 do 11,00 sati
- četvrtak od 8,30 do 11,00 sati

Petkom se stranke ne primaju


Uredovno vrijeme 
Jedinstvenog upravnog odjela

- ponedjeljak 7,00 do 15,00 sati
- utorak od 7,00 do 16,00 sati
- srijeda od 7,00 do 15,00 sati
- četvrtak od 7,00 do 15,00 sati
- petak od 7,00 do 14,00 sati 

Turistička zajednica
Očuvana izvorna priroda i rijedak specifičan šarm mirnog primorskog mjesta i okolnih naselja je ono što danas u svijetu nedostaje i ono što svi traže, a to polako dobiva na cijeni, prvenstveno arhitektura čiji kamen vrijedi više od bilo koje gradske cigle, a vrt maslina od bilo kojeg botaničkog vrta svjetskih metropola.
Općina Mošćenička Draga > Glavni izbornik > Novosti

Novosti

26 ruj 2020

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

18 ruj 2020

34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Na temelju članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Općine Mošćenička Draga broj 2/19), Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 34. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, koja će se održati u četvrtak 24. rujna 2020. s početkom u 18.00  sati u Zgradi javne namjene, Barba Rike 5a, Mošćenička Draga.

Poziv djeci i mladima na upis u Dramski studio Mošćenička Draga

Vozni red javnog autobusnog prijevoza, 7. 9. 2020.

25 kol 2020
Od dana 26. 8. 2020. se zaprimaju Zahtjevi za sufinanciranje putne karte učenicima i studentima.
Ispunjenom i potpisanom Zahtjevu (u prilogu objave) je obavezno priložiti Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 90 dana) i Potvrdu o redovnom upisu u školsku/akademsku 2020./2021. godinu.

Zahtjevi se zaprimaju u pisarnici (051 737 621).
4 kol 2020

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog uređenja UPU Paljon 1 - sjever

Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 17. kolovoza do 2020. do 15. rujna 2020.
3 kol 2020

Okrugli stol o mjerama zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina na području Svetog Ivana

Okrugli stol o mjerama zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina na području Svetog Ivana održati će se 20. kolovoza 2020. u 17:00 sati u Građevini javne namjene, Barba Rike 5a, Mošćenička Draga
1 kol 2020

Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 94/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), članka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 5/11, 18/11), Odluka Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga KLASA: 943-01/19-01/50,                  URBROJ: 2156/03-02-20-8 od 28. srpnja 2020. i KLASA: 943-01/19-01/41,                  URBROJ: 2156/03-02-20-8 od 28. srpnja 2020. Općina Mošćenička Draga  raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J
                                                             ZA PRODAJU NEKRETNINA

I. PREDMET PRODAJE su: 

1. k.č. 2343/5 vinograd od 1297 m2, upisana u zk.ul. 18 k.o. Kraj
POČETNA CIJENA: 2.010.000,00 kuna
JAMČEVINA: 10 % od početne cijene – 201.000,00 kuna

2. 12/32 dijela k.č. 2343/4 vinograd od 2164 m2, upisana u zk.ul. 1566 k.o. Kraj
POČETNA CIJENA: 1.260.000,00 kuna
JAMČEVINA: 10 % od početne cijene – 126.000,00 kuna

3. k.č. 2372 vinograd od 662 m2, upisana u zk.ul. 1435 k.o. Kraj
POČETNA CIJENA: 742.500,00 kuna
JAMČEVINA: 10 % od početne cijene –  74.250,00 kuna

Napomena pod I.1. i I.2. 
Nekretnine se kupuju u stanju „viđeno – kupljeno“. Nekretnine se prodaju prema važećem izvatku iz zemljišne knjige, te eventualna odstupanja stvarne površine u odnosu na površinu upisanu u izvatku iz zemljišne knjige ne utječe na kupoprodajnu cijenu.
Napomena pod I.3. 
Na zemljištu je bio sagrađen objekt za koji je izrađen snimak izvedenog stanja, broj projekta 74-MOIS-2018 iz veljače 2018. po N.P.N. d.o.o. Brseč. U odnosu na snimak izvedenog stanja porušene su etaže prizemlja i kata, tako da je na terenu ostala etaža suterena. Za navedenu bespravnu gradnju ishodovano je Rješenje o izvedenom stanju.
Na nekretnini koja je predmet prodaje nalaze se javne stepenice  površine cca 73 m2 koje spajaju lokalni put sa državnom cestom D66 odnosno da na nekretnini (uz rub nekretnine na istočnoj strani i protežu se cijelom dužinom čestice) koja je predmet prodaje postoji neupisana služnost prolaza u korist susjednih čestica k.č. 2934/6 k.o. Kraj – cesta javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu R. Hrvatske i k.č. 3575/98 k.o. Draga – potok – R. Hrvatska – javno vodno dobro u općoj uporabi na upravljanju Hrvatskih voda, te je kupac dužan (kao i njegovi pravni sljednici nakon prodaje) navedeno stepenište ostaviti u javnoj uporabi
Kupac će stupiti u posjed nekretnine u trenutku zaključenja ugovora o prodaji.

II. SADRŽAJ PONUDE:
Ponude moraju sadržavati:
- osnovne podatke o natjecatelju (ime i prezime, prebivalište za fizičke osobe/ naziv tvrtke i sjedište za pravne osobe, presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), oznaku nekretnine (broj katastarske čestice, zk.ul., katastarska općina), oznaku nekretnina za koje se ponuda podnosi, iznos ponuđene cijene, dokaz o uplati jamčevine i broj računa na koji će se vraćati jamčevina.
Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Mošćenička Draga broj: 
IBAN: HR8624020061827300000, MODEL 68,  s pozivom na broj 7757 – OIB ponuditelja. 

III. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Ponuda s prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, s naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.
Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude osobno Općini Mošćenička Draga, odnosno dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

IV. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE
Isplata kupoprodajne cijene vrši se u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Odluke o prodaji nekretnine, te će se po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti zaključiti ugovor o prodaji.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Odluke o prodaji nekretnine, gubi pravo na povrat jamčevine. 
Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća, bez prava na kamate.

Troškove provedbe ugovora, procjene vrijednosti nekretnina, objave natječaja kao i porez snosi kupac.


V. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Ponude će se otvarati 20. kolovoza 2020. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Mošćenička Draga.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Općinsko vijeće. 
Općinsko vijeće zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

                                                                                            OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA 
                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                           Rikardo Staraj

KLASA: 943-01/19-01/41    
URBROJ: 2156/03-01-20-9
M. Draga, 29. srpnja 2020.

11 srp 2020

Odluke Stožera civilne zaštite za sprječavanje širenja zaraze novim koronavirusom - 11. 7. 2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio sljedeće odluke:

Odluka o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika.

Odluke stupaju na snagu s danom 13. 7. 2020.

10 srp 2020
Stožeru civilne zaštite Općine Mošćenička Draga obratile se određene udruge iskazavši namjeru organiziranja društvenih događaja, koncerata, fešti, sportskih turnira.


Ovo web odredište koristi kolačiće (cookies) kako bi omogućilo normalno funkcioniranje stranice.

Više o kolačićima Slažem se